„Stāstu bibliotēkas”

UNESCO īsteno mantojuma un izglītības programmas, lai sekmētu cilvēces mantojuma, pasaules atmiņas un vērtību aizstāvību. Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, lai stiprinātu valstiskumu un piederību, kā arī rastu jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai un sekmētu uz šīm vērtībām balstītu ilgtspējīgu attīstību.

Stāstus un stāstniecību UNESCO izceļ gan kā nemateriālā kultūras mantojuma izpausmi un stāstu kā vērtību, gan kā nozīmīgu sociālu prasmi un metodi, kas palīdz stiprināt starppaaudžu dialogu, sekmē izpratni un cieņu pret citām kultūrām un veicina sinerģiju starp dažādiem mantojuma veidiem. Stāstniecība arī mūžizglītības ietvarā sniedz iespēju ikvienam sevi realizēt visos vecuma posmos, nemitīgi uzlabojot dzīves kvalitāti, sociālo un kultūras vidi.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) 2008. gadā uzsāka projektu „Draugu stāsti”, kura ietvaros bērniem bibliotēkās tika stāstītas dažādu valstu pasakas ar mērķi stiprināt starpkultūru un starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu radošo darbību. Bibliotēka kā stāstu stāstīšanu vieta guva atsaucību, tāpēc 2009. gada sākumā UNESCO LNK uzsāka projektu „Stāstu laiks bibliotēkās”. Iniciatīva 2013. gadā tika pārdēvēta par tīklu „Stāstu bibliotēkas”, kur īpaši izcelta stāstīšanas tradīcija, kā nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa un tās loma vietējā kultūras mantojuma apzināšanā. Tīkla darbības ietvaros iedibināta Latvijas vēsturisko novadu – Zemgales, Vidzemes un Latgales – stāstnieku festivāla tradīcija. Tīkla dalībnieki, kā aktīva stāstnieku kopa, ik gadu ar savu klātbūtni bagātina arī Kurzemes stāstnieku festivālu „Ziv’ zup’”.

Kopš 2017. gada tīklā darbojas 37 bibliotēkas, kas regulāri rīko dažādus stāstniecībai veltītus pasākumus, kā arī iesaistās UNESCO LNK rīkotās aktivitātēs. Stāsti, kas izskan neskaitāmajos pasākumos, ir nozīmīgi informācijas apkopošanai, saglabāšanai un pieejamības veicināšanai par vietējā kultūras mantojuma vērtībām, cilvēkiem un notikumiem.

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijām veltītas aktivitātes. Viens no tīkla uzdevumiem ir veicināt neformālo izglītību kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.

Tīkla dalībniekiem tiek sniegta iespēja pilnveidot personīgās un profesionālās prasmes jo īpaši darbā ar kopienas iesaisti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, stāstniecības tradīciju aktualizēšanā un Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma radošā iedzīvināšanā. Katru gadu UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekiem tiek rīkoti vismaz divi semināri un viena vasaras skola, kā arī piedāvāta dalība dažādos radošos pasākumos, projektos un iniciatīvās nacionālā un starptautiskā mērogā.

Vairāk informācijas: https://www.unesco.lv/lv/stastu-bibliotekas