Resursi iedvesmai

Meklējot internetā par stāstu stāstīšanu (tekstus, mājas lapas, attēlus, video ierakstus, grāmatas utt.), atslēgas vārds ir: storytelling (eng. stāstu stāstīšana). Šajā sadaļā atrodamas "Stāstu bibliotēku" eksperta Gunta Pakalna ieteiktās mājaslapas, kas dod pieeju plašākiem resursiem vai ir kādā citā ziņā interesantas:

https://www.spokenstories.org/resources/storytelling-sourceswebsites/

https://www.storybug.net/links.html

https://www.artofstorytellingshow.com/

https://www.stories.uni-bremen.de/

https://www.scottishstorytellingcentre.co.uk/

https://www.storytelling.eu/files/frends.htm

https://www.storynet.org/

https://www.rahvakultuur.ee/index.php?s=332

https://www.courses.unt.edu/efiga/STORYTELLING/StorytellingBookList.htm

https://storybird.com/

https://librarystorytime.wordpress.com/

https://www.grandviewlibrary.org/StoryTelling.aspx

https://www.story-lovers.com/
Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā

Labākie piemēri, kā veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas kultūras mantojuma izzināšanā un atpazīstamības veicināšanā,  ikvienam interesentam pieejami UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un tās sadarbības tīklu kopīgi veidotajā izdevumā „Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā." 

Izdevuma mērķis ir sniegt padziļinātu informāciju par UNESCO LNK sadarbības partneru daudzdimensionālo, daudzveidīgo un radošo pieeju UNESCO kultūras mantojuma programmu īstenošanai Latvijā, nodrošinot aktīvu sabiedrības līdzdalību Latvijas kultūras mantojuma izzināšanā, izkopšanā un saglabāšanā vietējā mērogā.

Izdevumā apkopota informācija par UNESCO idejām, mērķiem, sadarbības tīklu un partnerību vēsturi, UNESCO LNK pieredzi dažādu projektu īstenošanā, kas saistīti ar sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma izcelšanā. Tajā izcelti veiksmīgākie UNESCO LNK sadarbības partneru un tīklu – UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas" dalībnieku, UNESCO programmā „Pasaules atmiņa" iesaistīto atmiņas institūciju, UNESCO ASP dalībskolu un pašvaldību – pieredzes stāsti.

kult mantoj

Izdevuma mērķis ir sniegt padziļinātu informāciju par UNESCO LNK sadarbības partneru daudzdimensionālo, daudzveidīgo un radošo pieeju UNESCO kultūras mantojuma programmu īstenošanai Latvijā, nodrošinot aktīvu sabiedrības līdzdalību Latvijas kultūras mantojuma izzināšanā, izkopšanā un saglabāšanā vietējā mērogā.

Labās prakses piemēri radošai kultūras mantojuma komunikācijai vietējā sabiedrībā pirmo reizi prezentēti UNESCO nedēļā, 16. oktobrī – UNESCO 70. gadadienai veltītā konferencē Kuldīgā.

Izdevums brīvpieejā lasāms šeit

Prasmīga stāstīšana

Prasme veidot aizraujošu stāstu ir brīnišķīga māksla. Labi izveidota stāsta izteiksmīgs priekšnesums pārvar vecuma barjeras, notur interesi un sasniedz savus klausītājus. Stāstīšanas pamatu zināšana un pielietošana var palīdzēt jūsu stāstiem. Stāstnieks Barijs Makviljams izstrādājis stāstniekiem un citiem interesentiem īsu pamācību stāstīšanas prasmes apguvei. Materiālu no angļu valodas tulkojusi Māra Mellēna. Autors atļāvis šo darbu brīvi lietot.

 Tulkojums brīvpieejā lasāms šeit

Oriģināldarbs angļu valodā

Kā iemācīties stāstīt stāstus?

Gunta Pakalna prezentācija  ir kā metodisks materiāls jebkuram interesentam, lai iemācītos stāstīt soli pa solim. Prezentācija izveidota 2009. gada martā.

Prezentācija brīvpieejā lasāma šeit.

Infografikas par stāstniecību

UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas stāstnieku asociāciju ir izstrādājusi infografikas – informatīvus materiālus ikvienam, kas vēlas pilnveidot un attīstīt stāstu stāstīšanas prasmes. Stāstniecība ir nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma vērtība, kas ļauj nodot zināšanas un pieredzi no paaudzes paaudzē, sajust piederību kopienām un sekmēt to attīstību, kā arī apzināties nacionālo identitāti. Stāsti iedvesmo un paliek dzīvi, mainoties paaudzēm. Infografiku izstrādi finansiāli atbalsta Kultūras ministrija.

Infografikas pieejamas brīvpieejā.

"Stāstu laiks bibliotēkā: stāstnieki, stāsti, klausītāji"

Māras Mellēnas izstrādātais metodiskais materiāls „Stāstu laiks bibliotēkā: stāstnieki, stāsti, klausītāji” ir tapis UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvas „Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros ar mērķi veicināt un sekmēt dažādu stāstīšanas pasākumu organizēšanu un norisi. Pamatā šī materiāla mērķauditorija ir bibliotēkas, tomēr aicinām gan sabiedriskas organizācijas, gan jebkuru interesentu iesaistīties stāstīšanas tradīcijas turpināšanā, organizējot un piedaloties dažādos stāstu pasākumos. Ar katra individuālās pieredzes radīšanu, stāstus stāstot un klausoties, mēs ceram veicināt stāstīšanas tradīciju dziļāku izpratni un dot iespēju katram stāstīšanas procesa dalībniekam rast savu aizraujošo tradīcijas turpinājumu, tādējādi pierādot tradīciju un prasmju pilnveides nozīmi mūžizglītības kontekstā un nerimtīgā personības attīstībā.

Lai šis metodiskais materiāls rosina apgūt jaunas zināšanas, iegūt jaunus draugus un domubiedrus, mudina Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanu, ceļ tā daudzveidības apziņu un lepnumu par to!

Metodiskais materiāls „Stāstu laiks bibliotēkā: stāstnieki, stāsti, klausītāji” 

Rakstu krājums „Vietu, lietu un cilvēku stāsti”

Rakstu krājums „Vietu, lietu un cilvēku stāsti” apkopo Latvijas stāstnieku, naratīvu un stāstniecības procesu pētnieku pieredzi, kura izkristalizējusies III Latvijas stāstnieku konferences „Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem” ziņojumos, kuri pārtapuši rakstos. Lietas ir neatņemama cilvēku dzīves sastāvdaļa. Tās ir lietderīgas, tām ir sava vieta un tās var būt vienkārši derīgas, bet var būt arī skaistas, īpašu meistaru darinātas – un tā ir vesela pasaule, kas atklājas lietu un cilvēku attiecībās – no amatnieka meistarstiķa līdz patērniecības ideoloģijas izaicinātām lietošanas izvirtībām, no mājvietas minimālisma līdz pārpilnībai un ceļa meklējumos pie „maz – tas nozīmē daudz” un svarīgi ir, lai būtu diezgan nevis daudz. Rakstu krājumu sagatavojušas UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Stāstnieku asociācija ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu. Par elektroniskās grāmatas izveidi rūpējies apgāds "Madris".

Rakstu krājums brīvpieejā lasāms šeit.

Kā izstāstīt stāstu?

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World, LMW) sniedz unikālu digitālo telpu, kas dod iespēju dalīties stāstos par katras bibliotēkas pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi uz sabiedrību un pastāstīt, kā bibliotēkas veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu. Daloties ar savu stāstu, katra bibliotēka iesaista un iedvesmo bibliotēkas visā pasaulē. 

Pasaules bibliotēku kartes komanda sadarbībā ar IFLA Starptautisko aizstāvības programmu (International Advocacy Programme, IAP) un IFLA Starptautiskās līderu programmas (International Leaders Programme, ILP), pārstāvjiem projekta “Stāsti, kas ir svarīgi” ietvaros ir sagatavojusi šo rokasgrāmatu, kuras mērķis ir sniegt palīdzību digitālo stāstu radīšanā.

Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) stāstu veidošanas rokasgrāmata ir ceļvedis, kas paredzēts bibliotekāriem un bibliotēku interešu pārstāvjiem kā atbalsts bibliotēku interešu aizstāvības centienos. Pasaules bibliotēku kartes (Library Map of the World, LMW) projekta komanda ir apkopojusi ieteikumus un noderīgu informāciju, kas domāta, lai palīdzētu rakstīt pārliecinošus stāstus par bibliotēkas pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi uz kopienām. 

Rokasgrāmata latviešu valodā ir pieejama šeit.

Izdevums "Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa"

Izdevuma mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju atpazīstamību Latvijā un stiprināt to lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrtelpas bagātināšanā. 

Publikācijas pirmā daļa veltīta aprakstošam ieskatam stāstniecības tradīciju daudzveidībā pasaulē un attīstībā Latvijā, kā arī dažādos veiksmes stāstos, kas aizsākušies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros vai ciešā sadarbībā ar tīkla stāstniekiem. Izdevuma otrā daļa veltīta situācijas analīzei par stāstniecības lomu individuālo prasmju izkopšanā un kopienu attīstībā, tajā arī ieteikumi stāstniekiem un stāstu pasākumu rīkotājiem, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt turpmāku tradīciju attīstību Latvijas kultūrtelpā.

vakaattels

Izdevums brīvpieejā lasāms šeit.